gototop
Banner

home

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  số 28 (2013): 80-85 Tác giả: Đào Mai Trúc Quỳnh, Nguyễn Võ...

Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

The use of small-scale biogas digesters among farmers and households in rural areas of developing co...

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC HDPE CẢI TIẾN VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP RƠM VÀ LỤC BÌNH SẢN XUẤT BIOGAS

1. Giới thiệu mô hình khí sinh học loại HDPE cải tiến Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử l...

Publicaions in 2016 - 2017

STT Tên bài báo Abstract -E Abstract -VN 1 Ngo Thi Thanh Truc...

Biogas production from corn (Zea mays) stalks: effects of size

Study on size effects of corn stalks for biogas production was evaluated for three differe...

  • KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

  • Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

  • ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC HDPE CẢI TIẾN VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP RƠM VÀ LỤC BÌNH SẢN XUẤT BIOGAS

  • Publicaions in 2016 - 2017

  • Biogas production from corn (Zea mays) stalks: effects of size

Typical Image

 
1
9
Tong ket hoi thao
poster chi - eng
poster hong - eng

KHẢO SÁT SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES) TRÊN CÁC THỦY VỰC KHÁC NHAU

Nhà xuất bản Nông Nghiệp (2014)

Tác giả: Trần Sỹ Nam, Nguyễn Phương Chi, Nguyễn Võ Châu Ngân

Thông tin chung:

Title:

 KHẢO SÁT SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES) TRÊN CÁC THỦY VỰC KHÁC NHAU

Từ khóa:

 Khối lượng vật chất khô, lục bình, thủy vực

Keywords:

Aquatic area, dry matter, water hyacinth

ABSTRACT:

 The study of water hyacinth was carried out at 4 aquatic types (river, canal, fish pond and irrigated pond). The experiment consisted of 3 plots of 4m2 in each water-body, all parameters were determined weekly and continuously for 6 weeks. The results showed that water hyacinth grows best in fish ponds and lowest in the river. The growth of water hyacinth in canals was not significantly different from irrigated ponds (p > 0.05). The dry matter (DM) of water hyacinth in fish ponds, canal and irrigated ponds dramatically higher (542 - 572g DM/m2 than in the river 104,46 gDM/m2. DM of water hyacinth in fish ponds was not different from the canal (p>0.05) but significantly different from irrigated ponds and river (p<0.05). Doubling time of water hyacinth in the fish ponds, canals and ditches was relatively short at about 11 days and 23 days for rivers. The results of the study are the basis to help the local agencies in planning water hyacinth farming area for handicraft or other purposes.

TÓM TẮT: 

Nghiên cứu nhằm khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của lục bình trên các thủy vực khác nhau. Thí nghiệm được triển khai trên 4 loại hình thủy vực khác nhau gồm sông, kênh dẫn nước, ao nuôi cá và mương vườn. Mỗi thủy vực bố tri 3 lô thí nghiệm với diện tích mỗi lô 4 m2, cây trồng được theo dõi hàng tuần và liên tục trong 6 tuần. Kết quả nghiên cứu cho thấy lục bình phát triển tốt nhất ở thủy vực ao nuôi cá và thấp nhất ở thủy vực sông. Giữa kênh và mương thì sinh trưởng và phát triển của lục bình khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Khối lượng vật chất khô (DM) của lục bình ở ao nuôi cá, kênh dẫn nước và mương vườn gia tăng từ 542 - 572 g DM/m2, đối với sông DM gia tăng 104,46 g DM/m2, DM của lục bình ở ao cá không khác biệt so với kênh (p>0,05) nhưng khác biệt có ý nghĩa so với mương vườn và sông (p <0,05). Thời gian nhân đôi của lục bình ở ao nuôi cá, kênh và mương tương đối ngắn khoảng 11 ngày và 23 ngày đối với sông. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở giúp các địa phương quy hoạch vùng nuôi lục bình sử dụng cho ngành hàng thủ công mỹ nghệ hay các mục đích khác
Newer news items:
Older news items: