gototop
Banner

home

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  số 28 (2013): 80-85 Tác giả: Đào Mai Trúc Quỳnh, Nguyễn Võ...

Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

The use of small-scale biogas digesters among farmers and households in rural areas of developing co...

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC HDPE CẢI TIẾN VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP RƠM VÀ LỤC BÌNH SẢN XUẤT BIOGAS

1. Giới thiệu mô hình khí sinh học loại HDPE cải tiến Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử l...

Publicaions in 2016 - 2017

STT Tên bài báo Abstract -E Abstract -VN 1 Ngo Thi Thanh Truc...

Biogas production from corn (Zea mays) stalks: effects of size

Study on size effects of corn stalks for biogas production was evaluated for three differe...

  • KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

  • Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

  • ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC HDPE CẢI TIẾN VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP RƠM VÀ LỤC BÌNH SẢN XUẤT BIOGAS

  • Publicaions in 2016 - 2017

  • Biogas production from corn (Zea mays) stalks: effects of size

Typical Image

 
1
9
Tong ket hoi thao
poster chi - eng
poster hong - eng

HIỆU QUẢ XỬ LÝ VI SINH VẬT CỦA MẺ Ủ YẾM KHÍ NẠP PHỐI TRỘN PHÂN HEO VÀ THỰC VẬT

Tác giả: Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Bé Gái, Nguyễn Thị Thu Vân

Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn Nuôi – Thú Y, 2015. NXB Nông Nghiệp

ABSTRACT:

This study evaluated the treatment efficiency of micro­organisms on anaerobic co-digestion from pig dung and biomass. The experiment systems used 5 L glass bottles which connected to aluminum bag for gas collection. There were 5 treatments (NT) set up randomly with treatments 1 and 2 fed 50 pig dung (PH) and 50% water hyacinth (LB) cut of 1 cm and 10 cm, respectively; treatment 3 and 4 fed 50% PH and 50% rice straw (RO) cut of 1 cm and 10 cm, respectively; and treatment 5 fed 100% PH as control treatment. All treatments were nin in 45 continuous days. The results showed reduction of worm eggs and harmful bacteria by time. The eliminating efficiencies were more than 98% for ascarid eggs, and 100% for hookworm eggs and hairworm at all treatments. The treatment efficiency of total Coliform ranged from 99.78-99.98%; Enterococcus from 95.17-99 .97%; E. coli from 99.78-99.99%; Salmonella from 76- 97.8%. The treatment efficiency was rather high but the remaining germs were still higher than discharge standards on QCVN 40:2011/BTNMT, QCVN 01-14/BNNPTNN and WHO (2006). Further study on treating of digester effluent is therefore needed to reach the discharge standards.

Keywords: anaerobic co-digestion, biogas technology, harmful bacteria, worm eggs.

TÓM TẮT: 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả xứ lý vi sinh vật của mẻ ủ yếm khí nạp nguyên liệu phối trộn. Thí nghiệm sử dụng các bình ủ thủy tinh 5 L liên kềt với túi nhôm chứa khí, gồm 5 nghiệm thức (NT) bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trong đó NT1 và NT2 nạp hỗn hợp 50% phân heo (PH) và 50% lục bình (LB) với LB kích cỡ 1 cm và 10 cm; NT3 và NT4 là hai nghiệm thức phối trộn 50% PH và 50% rơm (RO) với RO được cắt nhỏ 1 cm và 10 cm; NT 5 là nghiệm thức đối chứng nạp 100% PH, thời gian ủ 45 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy số lượng trứng giun sán và vi khuẩn gây bệnh giảm đáng kể qua 45 ngày ủ. Hiệu suất loại bỏ trứng giun đũa trên 98%, trứng giun móc và trứng giun tóc đạt 100% ờ cả 5 nghiệm thức. Hiệu suất xử lý tổng Coliforms dao dộng từ 99,78 - 99,98%. E. coli có hiệu suất xử lý dao động từ 99,78-99,99%. Hiệu suất loại bỏ Enterococcus khá cao dao động từ 95,17-99,97%. Salmonella bị loại bỏ thấp chi từ 76- 97,8%. Mặc dù hiệu suất xử lý cúa mé ủ khá cao nhưng mầm bệnh trong nước thài đầu ra vẫn cao gấp nhiều lần so với yêu cầu xả thài cùa nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, yêu cầu về nước cho trại chăn nuôi heo QCVN 01-14/BNNPTNN và yêu cầu xử lý nước thải cho canh tác nông nghiệp WHO (2006). Do đó cần nghiên cứu thêm công nghệ xử lý nước thải đầu ra của hầm ủ biogas đạt yêu cầu xả thải.

Từ khóa: công nghệ biogas, trứng giun sán. ủ yếm khí phối trộn, vi sinh vật gây bệnh
Newer news items:
Older news items: