gototop
Bảng quảng cáo

home

KH?O ST HI?N TR?NG V TI?M N?NG ?NG D?NG H?M ? BIOGAS ? M?T S? X THU?C T?NH TI?N GIANG

T?p ch Khoa h?c Tr??ng ??i h?c C?n Th? s? 28 (2013): 80-85 Tc gi?: ?o Mai Trc Qu?nh, Nguy?n V Chu Ngn, Jan B...

Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

The use of small-scale biogas digesters among farmers and households in rural areas of developing co...

?ng d?ng m hnh ti ? HDPE c?i ti?n v?i nguyn li?u n?p r?m v l?c bnh

Vi?c ?ng d?ng m hnh kh sinh h?c trong x? l ch?t th?i ch?n nui ?? cung c?p n?ng l??ng ? ???c p d?ng kh ph? bi?...

Cc xu?t b?n trong n?m 2016 - 2017

STT Tn bi bo Abstract -E Abstract -VN 1 Ngo Thi Thanh Truc, Tran...

S?n xu?t biogas t? thn b?p - ?nh h??ng c?a kch c?

Study on size effects of corn stalks for biogas production was evaluated for three differe...

  • KH?O ST HI?N TR?NG V TI?M N?NG ?NG D?NG H?M ? BIOGAS ? M?T S? X THU?C T?NH TI?N GIANG

  • Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

  • ?ng d?ng m hnh ti ? HDPE c?i ti?n v?i nguyn li?u n?p r?m v l?c bnh

  • Cc xu?t b?n trong n?m 2016 - 2017

  • S?n xu?t biogas t? thn b?p - ?nh h??ng c?a kch c?

Hnh ?nh Tiu Bi?u

 
1
9
Tong ket hoi thao
poster chi - eng
poster hong - eng

Quên mật khẩu?

Vui lọng điền tên người dùng hoặc Email. Một dấu hiệu xác nhận sẻ gởi cho bạn. Khi bạn nhận được dấu hiệu, bạn mới có thể đổi mật khẩu cho tài khoản.